Vendels kyrka
Vendels kyrka invigdes år 1310. Kyrkomiljön är en av landets mest unika. Kyrkan ligger på en höjd och är omgiven av en ståtlig bogårdsmur med tak av trä och med två höga stigluckor. Den stora tegelkyrkan i höggotisk stil och dess omgivningar utgör för vägfararen ett iögonfallande inslag i landskapet.

Det är dock de medeltida väggmålningarna som gjort Vendels kyrka berömd. De utfördes åren 1451-1452 av Johannes Iwan och utgör ett av det uppländska kyrkomåleriets förnämsta verk. Vi vet inte mycket om denne konstnär. Men hans verksamhet är känd från år 1449 till år 1465. Under dessa år målade han även kyrkorna i Östra Ryd, Lena och Alunda. Men det är endast målningarna i Vendel som idag finns bevarade.

I god tid före kyrkans 700-årsjubileum utgav Vendels församling boken Vendels kyrka av Tord Harlin (foto) och Bengt Z. Norström (text). Den innehåller framför allt nya foton i färg och beskrivningar av de unika målningarna.

S:T Göran och draken

Det finns en direkt koppling mellan Örbyhus slott och väggmålningarna i Vendels kyrka. När fru Agneta Krummedige sålde slottet till sin systerson Johan Kristersson (Gustav Vasas farfar), lät hon bekosta den konstnärliga utsmyckningen av kyrkan.

Åren 1734-1736 utvidgades kyrkorummet på norra sidan med den s.k. nykyrkan. Denna omfattande tillbyggnad skedde genom Charles de Geers försorg, som vid denna tid ägde Leufsta och även Örbyhus. Här finns ytterligare en direkt koppling mellan slottet och Vendels kyrka. 

Flygbild över Vendels kyrka

På 1880-talet utvidgades kyrkogården österut. Detta ledde till att fjorton båtgravar upptäcktes. De arkeologiska utgrävningarna visade att den döde hade placerats i aktern och var omgiven av rika gravgåvor, såsom hjälmar, svärd, spjutspetsar och sköldar. Den konstnärliga kvaliteten på dessa fynd är synnerligen hög och fynden har gett namn till en epok som arkeologerna kallar Vendeltid (550 – 800 e.Kr.). Detta är Vendels mest berömda fornlämningar och fynden finns på Historiska museet i Stockholm. En minnessten över båtgravarna finns öster om kyrkan i form av det ståtliga Vendelmonumentet som invigdes år 1937.